Friday, October 23, 2009

Mengapa wanita menangisAllah berfirman:"Ketika Aku menciptakanseorang wanita, ia diharuskan untukmenjadi seorang yang istimewa. Akumembuat bahunya cukup kuat untukmenopang dunia; namun, harus cukuplembut untuk memberikan kenyamanan ""Aku memberikannyakekuatan dari dalam untuk mampumelahirkan anak dan menerima penolakanyang seringkali datang dari anak-anaknya ""Aku memberinyakekerasan untuk membuatnya tetap tegarketika orang-orang lain menyerah, danmengasuh keluarganya dengan penderitaandan kelelahan tanpa mengeluh ""Aku memberinya kepekaanuntuk mencintai anak-anaknya dalamsetiap keadaan, bahkan ketika anaknyabersikap sangat menyakiti hatinya ""Aku memberinya kekuatanuntuk mendukung suaminya dalamkegagalannya dan melengkapi dengantulang rusuk suaminya untuk melindungihatinya ""Aku memberinyakebijaksanaan untuk mengetahui bahwaseorang suami yang baik takkan pernahmenyakiti isterinya, tetapi kadangmenguji kekuatannya dan ketetapanhatinya untuk berada disisi suaminyatanpa ragu""Dan akhirnya, Akumemberinya air mata untuk dititiskan danini adalah khusus miliknya untukdigunakan bilapun ia perlukan.""Kau tahu;kecantikanseorang wanita bukanlah dari pakaianyang dikenakannya, susuk yang iatampilkan, atau bagaimana ia menyisirrambutnya.""Kecantikan seorangwanita harus dilihat dari matanya,kerana itulah pintu hatinya.. Tempat dimana cinta itu ada."

No comments:

Post a Comment